TeRMS oF USe

SOCIAL MHDEIA

Όροι χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων κι υπηρεσιών του δικτυακού τόπου SOCiAL MHDEiA απ’ τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων κ.λπ. που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο. Αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης του παρόντος ως ουσιώδεις κι απολύτως δεσμευτικούς κι επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης κάθε φορά που πλοηγείται ή κάνει χρήση του περιεχομένου του SOCiAL MHDEiA. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών τους κι αν δε συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης αυτών των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή αυτών των όρων.

Υπερσύνδεσμοι/Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους. Όπως είν’ ευνόητο, δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών, άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω υπερσυνδέσμων ή συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι αυτοί, έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού μας τόπου. Οι δε δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν, υπόκεινται στους αντίστοιχους των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων κι ουδεμία ευθύνη φέρουμε, για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει απ’ τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

Αποκλεισμός Προτροπών/Συμβουλών. Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, δεν αποτελεί και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν προσωπικής τους αξιολόγησης, να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Δηλώσεις Αποποίησης/Περιορισμοί ευθύνης διαδικτύου. Το SOCiAL MHDEiA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε -ούτε καν από αμέλεια- για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, απ’ τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας κι ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε.

Δεν ευθυνόμαστε επίσης για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας -θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σ’ απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.- από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers, θα ‘ναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για το διαδικτυακό μας τόπο, είτε για κάποιο άλλο τόπο ή server, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.

Άδεια χρήσης. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σ’ αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση κι αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου, σ’ απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση -της αναγραφής της πηγής προέλευσης του δίχως αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας-. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
May 25, 2020
0

Search